Càng kỷ luật, con càng dễ mắc lỗi hơn và đây là lý do - Hotkids Việt Nam