Chia sẻ nhân ngày 20/10 tại Bảo hiểm Bảo Việt - Hotkids Việt Nam